سامانه تبلیغات اینترنتی کافه نیاز

آگهی خود را در معرض دید هزاران بازدید کننده قرار دهید

آگهی نقره ای

تحلیل آماری بدون واسطه

به اشتراک گذاری:
ارسال شده در تاریخ 1396/09/27

انجام خدمات • تعیین اندازه (حجم) نمونه • تحلیل آماری با SPSS(اس پی اس اس) • تحلیل آماری با Minitab(مینی تب) • تحلیل آماری با AMOS(آموس) • تحلیل آماری با LISREL (لیزرل) • تحلیل آماری با EVIEWS (ایویوز) • تحلیل آماری با PLS (پی ال اس) • تحلیل آماری با Expert Choice (اکسپرت چویس) • تحلیل آماری با Super Decisions (سوپر دیسیژن) • تحلیل آماری با R (آر) • مدل سازی حداقل مربعات جزئی با Smart-PLS • تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ • تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها • تحلیل همبستگی • ضریب همبستگی اسپیرمن • ضریب همبستگی پیرسون • تحلیل رگرسیون ساده • تحلیل رگرسیون چندگانه • تحلیل رگرسیون لوجستیک • تحلیل عاملی تائیدی • تحلیل عاملی اکتشافی • تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های LISREL • تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های Amos • آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها یک جامعه • آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها دو جامعه • آزمون‌های فرض مقایسه زوجی • آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف-اسمیرنوف) • آزمون استقلال و همگونی متغیرها • آزمون های ناپارامتریک (آزمون علامت، ویلکاکسون، کروسکال والیس، فریدمن، یومن ویتنی،کای دو) • آزمون های تعقیبی شفه و LSD • تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها) • تحلیل واریانس (مقایسه میانگین‌های چند جامعه) • تحلیل خوشه (ِcluster Analysis) • تقسیم بندی بازار • پیش بینی به کمک رگرسیون • پیش بینی به کمک شبکه های عصبی • پیش بینی به روش‌های (میانگین وزنی- میانگین وزنی متحرک- نمودار هموار سازی ساده- نمودار هموار سازی دوبل) • تصمیم گیری چندمعیاره • رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با نرم افزار Expert Choice • رتبه بندی به کمک تصمیم گیری چند شاخصه (ANP) فازی، تاپسیس، تاپسیس فازی، تاپسیس سلسله مراتبی فازی • ارزیابی عملکرد واحد‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) • شبیه سازی داده های تحقیق • تحلیل سری زمانی بدون واسطه و توسط کارشناس ارشد آمار با 10 سال سابقه تحلیل داده¬ها • تحلیل داده های روانشناسی • تحلیل داده های مدیریتی • تحلیل داده های پزشکی • تحلیل داده های کشاورزی • تحلیل داده های اقتصادی • تحلیل داده های علوم تربیتی و ... با تعرفه های مناسب (حذف واسطه ها) نرم افزار SPSS از 150 تا 350 هزار تومان نرم افزار Minitab از 150 تا 350 هزار تومان نرم افزار PLS از 150 تا 350 هزار تومان نرم افزار LISREL از 250 تا 400 هزار تومان نرم افزار AMOS از 250 تا 400 هزار تومان نرم افزار EVIEWS از 250 تا 400 هزار تومان نرم افزار Expert Choice از 250 تا 400 هزار تومان نرم افزار Super Decisions از 250 تا 400 هزار تومان نرم افزار R از 350 تا 500 هزار تومان

برچسب ها:

تحلیل آماری

کافه نیاز هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. مسئولیت محتوای آگهی با شخص آگهی دهنده می باشد