vizhegi_afrade_movafagh

3 درصد از افراد دنیا ثروتمند هستند و اینها همان اشخاصی هستند که به جای اینکه آرزو کنند و دست روی دست بگذارند، سعی و تلاش می کنند و مدام به دنبال برآورده کردن آرزوها و اهداف خود هستند. اینها هرگز از انجام کارهای سخت و دشواری که آنها را به اهدافشان نزدیک و نزدیک تر می کند ترس و واهمه ای ندارند.

افراد موفق دو ویژگی بسیار مهم را در خودشان پرورش داده اند که باعث می شود همیشه از افراد ناموفق جلوتر باشند. در اینجا این دو ویژگی را ارائه خواهیم داد:

ویژگی اول:

افراد موفق همیشه سعی می کنند در هیچ موقعیتی ترس به خود راه ندهند. آنها می دانند که ترس بزرگترین دشمن آنهاست و به خاطر همین است که با گفتن تلقین های مثبت ضمیر درونی شان را آماده ی دریافت بزرگترین تغییرات می کنند. تغییراتی که می تواند زندگی آنها را به صورت کامل زیر و رو کند.

افراد موفق اینگونه به خود امید می دهند و روی ضمیر ناخودآگاه شان کار می کنند:

"از موقعیتی که به وجود اومده می ترسم اما می ترسم و اقدام می کنم"

ویژگی دوم:

افراد موفق هرگز به خودشان اجازه نمی دهند که افکار منفی به ذهنشان خطور کند و یا بخواهند به افکار منفی فکر کنند. آنها به جای اینکه بگویند: "من نمی تونم" یا اینکه بگویند "اگه این بار نتونستم انجام بدم چی؟" به خودشان می گویند: اگه این بار تونستم انجام بدم چی؟ اگه این شد چی؟ اگه تونستم موفق بشم چی؟  

افراد موفق با به وجود آمدن هر موقعیت بزرگ و خطرناکی به جای اینکه افکار منفی، افسارشان را به دست بگیرد و آنها را این ور و آن ور ببرد به راحتی ضمیر درونی شان را تحت کنترل خودشان می گیرند. این حرکت می تواند آنها را از یک فرد منفی نگر به یک شخص مثبت اندیش و مثبت نگر تبدیل کند.

افراد موفق رمز موفقیت خودشان را این می دانند که می ترسند و اقدام می کنند و هرگز به افکار منفی فکر نمی کنند.