think-positive

انسان ها روزانه هزاران بار افکار مختلف از ذهنشان خطور می کند. همین مورد باعث می شود تا خیلی از افراد تحت تأثیر افکار خود قرار بگیرند. افکار منفی بسیار قدرت بیشتری نسبت به افکار مثبت دارند و به خاطر همین است که خیلی از افراد منفی نگر هستند.

ذهن انسان به صورت ناخودآگاه به سمت افکار منفی نگر گرایش دارد و با توجه به قدرتی که این افکار دارد باعث شده تا افراد کمتری به سمت افکار مثبت گرایش پیدا کنند. افراد مثبت نگر و مثبت اندیش سعی می کنند رفتارهایی را در طول روز از خودشان نشان دهند تا روز به روز به اهدافشان نزدیک و نزدیک تر شوند.

در این مقاله سعی کردیم به این موارد بپردازیم تا تفاوت بین افراد مثبت اندیش و منفی نگر را متوجه شوید:

افراد مثبت اندیش تا جای ممکن برای هر کاری که انجام می دهند برنامه ریزی می کنند اما افراد منفی نگر بدون برنامه ریزی پیش می روند.

* افراد مثبت اندیش اگر نتوانند کاری را انجام دهند هرگز بهانه نمی آورند و خودشان را مسئول همه چیز می دانند اما افراد منفی نگر فقط بهانه می آورند تا بار نرسیدن به اهدافشان را به دوش دیگران بیندازند.

* افراد مثبت نگر به هر مانعی که سر راهشان باشند به دید یک فرصت نگاه می کنند اما در آن سوی میدان افراد منفی نگر تمام مشکلات را بهانه قرار می دهند تا به نوعی از کاه ها، کوه بسازند.

* فرد مثبت اندیش تا جایی که بتواند برای هر مشکلی یک راه کار یا راه حل پیدا می کند اما افراد منفی نگر با نوع نگاه متفاوتشان نسبت به دیگر افراد برای هر راه حلی یک مشکل پیدا می کنند.

* افراد مثبت اندیش با تفکر مثبتی که دارند افراد مثبت را به زندگی شان دعوت می کنند و افراد منفی نگر را از زندگیشان حذف می کنند. اما افراد منفی نگر، عشقشان این است که با همتایان خود که همان افراد منفی نگر هستند دوست باشند و از بودن با آنها لذت می برند.

* مثبت اندیش ها به تمام مشکلات می گویند: من می توانم و انجامش می دهم فقط یک مقدار زمان می خواهم اما افراد منفی نگر با دیدن هر مشکلی فقط می گویند: من از عهده ی انجام این کار بر نمی آیم.

* صبر و حوصله سر لوحه ی زندگی افراد مثبت اندیش است و به خاطر همین صبر و حوصله شان است که به تمام موفقیت های خود می رسند. ولی افراد منفی نگر تا جایی که می توانند عجله می کنند و هرگز روی آرامش را در زندگی خود ندیده اند.

با تمام تفاسیری که ارائه شد اختیار با شماست که مثبت اندیش باشید و به موفقیت برسید یا منفی نگر باشید و روز به روز به شکست نزدیک و نزدیک تر شوید.