ما انسانها قدرت هایی داریم که بستگی به باورهای ما شکوفا میشن. اگر ایمان و باور دارید که موفق می شوید قطعاً به موفقیت های زیادی خواهید رسید. اگر این باور را دارید که شکست می خورید به طور حتم شکست خواهید خورد. پس تا جای ممکن به توانایی ها و مهارت هایتان ایمان و باور داشته باشید.

این ویدیو به شما نشان خواهد داد که چطور با زحمت و تلاش می توانید به موفقیت های زیادی دست پیدا کنید.

متن ویدیو:

ما چقدر قوی ایم؟

فکر میکنی که تیم "وست" چقدر قویه؟

ما چقدر قوی ایم؟

فکر می کنی که مسابقه ی جمعه شب یه باخته "براک"؟

نه مگه اینکه ما بتونیم شکستش بدیم ( با حالت تمسخر )

براک بیا اینجا

جرمی بیا اینجا

چیه؟ مشکلی پیش اومده؟

هنوز نه

ازت میخوام که خزش مرگ رو به بهترین شکل ممکن انجام بدی

خزش مرگ یک نوع حرکت تمرینی است که فردی رو پشت شون حمل می کنن

چیه میخوای برات 3 متر حرکت کنم؟؟؟؟

میدونی؟ داشتم به 50 متر فکر می کردم

هه 50 متر؟

میتونم 50 متر رو بدون اینکه کسی پشتم باشه برم

تو باید این 50 متر رو با جرمی که روی پشتته بری و اگه نتونی باید آخرین زورت رو بزنی

باشه

بهترین عملکردت رو میخوام

باشه

تو قراره بهترین عملکردت رو بهم نشون بدی؟

باشه من بهترین عملکردم رو نشون میدم

باشه حالا یه چیز دیگه

میخوام تمام اینکار رو با چشمای بسته انجام بدی

اوه

حق نداری تسلیم بشی تا وقتی به خط پایان نرسیدی

برو پایین

جرمی برو پشتش

جرمی خودت رو محکم بگیر

باشه

شروع کن براک

زانوهات رو از روی زمین بردار

فقط پا و کف دستت روی زمین باشه

آفرین

یه کم مونده

یالا

اون نمی تونه

آفرین

آفرین براک

ادامه بده

ادامه بده

ادامه بده

آفرین شروعش کردی

یه کم مونده

بدو براک

عجب قدرتی

میبینمش

هنوز به 20 متر هم نرسیدم؟

20 متر رو فراموش کن

بهترین عملکردت رو نشون بده

به حرکتت ادامه بده

توقف نکن براک

هنوز خیلی مونده که انجامش بدی

نایستادم

فقط یه لحظه دارم استراحت می کنم

ادامه بده

تو باید ادمه بدی

چیزی به آخرش نمونده

آفرین

ادامه بده

ادامه بده براک

به حرکت کردن ادامه بده

زانوهات رو از روی زمین بردار

خستگی رو تحمل کن

بیشترین قدرتت رو نشونم بده

بیشترین قدرتت رو نشونم بده

بیشترین قدرتت رو نشونم بده

ادامه بده براک

خودشه

همینه

آفرین

ادامه بده

از دستورم سرپیچی نکن

به حرکتت ادامه بده

تو میتونی

زانوهات رو از روی زمین بردار

خودشه

بهترین عملکردت

به حرفم عمل کن

بهترین عملکردت

تو میتونی

ادامه بده

آفرین

آفرین

ادامه بده

زانوهات رو از روی زمین بردار

به حرکتت ادامه بده

به حرفم گوش کن

چیزی نمونده

ادامه بده براک

خودشه

همینه

ادامه بده

میخوام هر چی تو چنته داری بهم نشون بدی

به حرکت کردن ادامه بده

سخته

به حرفم گوش کن

بهترین عملکردت رو می خوام

ادامه بده

آفرین

ایول

سنگینه

میدونم که سنگینه

من توانش رو ندارم

میدونم ولی تو نباید خودت رو گول بزنی

نباید تسلیم بشی براک

باید ادامه بدی

میفهمی؟

ادامه بده

داری خوب انجامش میدی

تو باید ادامه بدی

نباید از دستورم سرپیچی کنی

تو باید ادامه بدی

سخته

میدونم سخته ولی تو باید ادامه بدی

تو باید ادامه بدی

چیزی نمونده

فقط 30 قدم مونده

تو باید ادامه بدی براک

آفرین

ادامه بده

داره میسوزه

مهم نیست ادامه بده

خیلی میسوزه

مهم نیست

تو فقط به حرکتت ادامه بده

آفرین

ایول

ادامه بده

تو قول دادی بهترین عملکردت رو نشونم بدی

بهترین عملکرد

توقف نکن

ادامه بده

سخته

میدونم سخته

ولی تو باید ادامه بدی

ایول براک

بیشتر بیشتر

به حرکتت ادامه بده

20 قدم بیشتر نمونده

فقط 20 قدم

تو یک پرشین تیمی هستی

پس تو باید بهترین باشی

تو یک پرشین تیمی هستی

پس باید بهترین باشی

یه کم بیشتر

10 قدم بیشتر نمونده

فقط 10 تا

10 تا

5 قدم مونده

فقط 5 تا

آفرین براک

فقط 2 قدم مونده

یکی مونده

ببین براک

تو روی خط پایانی