دکتر علیرضا آزمندیان یکی از بنیان گذاران تکنولوژی فکر و یکی از تأثیرگذارترین اشخاص در حوزه ی موفقیت های فردی و شغلی و سخنران انگیزشی است که مدت ها است که خیلی از مردم در مورد تعیین هدف و راه های رسیدن به هدف صحبت می کند. دکتر آزمندیان یکی از مهمترین عامل های تعیین کننده ی اشخاص برای رسیدن به هدف و هدف گذاری را روحیه و باور رسیدن به هدف می داند. در این ویدیو انگیزشی دکتر آزمندیان به شما می آموزد که چطور می توانید به هدف گذاری کنید و چطور اهدافتان را خلق کنید