شما باید به مانند یک جنگجو باشید که برای رسیدن به تمام اهداف و آرزوهایش تلاش می کند. اگر جنگجو نباشید نمی توانید به هر آنچه که می خواهید برسید. سعی کن مانند یک جنگجو قوی و قدرتمند باشید تا بتوانید به شیطان درونتان غلبه کنید. این ویدیو انگیزشی را تا پایان ببینید و مطمئن باشید اگر خودتان بخواهید هر کاری می توانید انجام دهید

متن ویدیو:

شیطان گفت:

نمیتونی جلوی طوفان بایستی

جنگجو پاسخ داد:

من طوفان هستم

تو یه جنگجو هستی

تو وارد طوفان خواهی شد

تو قراره به طوفان نشون بدی کدومتون قوی تر هستین

به همه نشون خواهی داد

از همه چیز قوی تر هستی هر آنچه که باعث رنجش تو شده

تو قوی تر از گذشته ات هستی

تو قوی تر از چالش های آینده هستی

به خودت خواهی گفت:

من سختی ها رو به زندگیم دعوت نکردم

اما به خاطر اون ها عقب نشینی نمی کنم

میدونم همه مون روزهای سختی داشتیم

میدونم من از سختی های زندگی معاف نیستم

اما مطمئنم قوی تر از اون ها هستم

میدونم از پس این هم بر میام

میدونم یه روز خوب میاد

اما به شرطی که مبارزه کنم

مثل یه جنگجو

با تمام وجودم مبارزه می کنم

با قلب یه شیر

مقاومت من مثال زدنیه

من برای بقا نمی جنگم

من یه جنگجو هستم

من به جز بقاء

باید پیشرفت کنم

من میتونم

و از پَسش بر میام

جنگجوها از سختی ها ساخته می شوند

با درد شکل گرفتند

در شرایط سخت قوی تر شدن

چالش ها رو بپذیر

و جلوشون وایسا

مثل یه جنگجو مبارزه کن

تو قدرتمندتر از گذشته ات هستی

تو قدرتمندتر از تمام چالش های آینده هستی

قدرتی که من دارم هیچ کسی نداره

من برای بقاء نمی جنگم

من یه جنگجو هستم

من فقط زنده نمیمونم من پیشروی می کنم

من از پَسش بر میام

من بهترین را از بدترین شرایط می سازم

من فرصت ها را در سختی ها می بینم

سختی ها باعث می شوند قوی تر بشم

من همیشه ممنون سختی های زندگیم هستم

چون باعث شدن قوی تر بشم

من ممنون دردهای زندگیم هستم

چون باعث شدن پیشرفت کنم

از بدترین روزهام متشکرم

چون باعث شد داستان من جاودانه بشه

از صفر

به یک قهرمان

از هیچ به همه چیز

از کف به سقف

من اینجام