توضیح در مورد اینکه کائنات چه اندازه هستند و چقدر قدرت دارند و خداوند آنها را با چه نظم خاصی آفریده سخت و دشوار است. اما همین را بدانید که این کائنات بر اساس افکار شما تسخیر شده است و هر چه فکر کنید این کائنات است که طبق قانون جذب هر چیزی را برای شما آماده می کند. این ویدیو را حتماً تا پایان ببینید