صحنه های خندار در زمین های ورزشی به خصوص فوتبال زیاد اتفاق می افتد که باعث خنده مردم می شود. در این ویدیو تعدادی از این صحنه هایی که فیلم برداری شده اند را به نمایش گذاشته ایم