لیونل مسی در تمام دوران ورزشی 50 هتریک انجام داده. این ویدیو ورزشی و ناب تمام گل هایی که مسی به صورت هتریک زده را مشاهده خواهید کرد

 
شاید این ویدیوها برای شما جالب باشد